Det Lokale Eltilsyn (DLE)

DLE står for Det lokale eltilsyn. Jobben til DLE er å forhindre skader og ulykker som har sin årsak i feil bruk av elektrisitet eller feil på elektriske anlegg. Alle nettselskap i Norge er pålagt å ha et lokalt eltilsyn, som sammen med DSB utgjør elsikkerhetsmyndighet i Norge.

Hvilke oppgaver har Det lokale eltilsyn?

  • DLE er pålagt å utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger, samt i fritidsboliger. Tilsynet er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn, og utøves på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE står fritt til å kjøpe kontrolltjenester av sakkyndige selskaper, som utfører tilsynsarbeidet etter fullmakt fra DLE.

  • Det lokale eltilsyn utfører også tilsyn med elektroinstallatører, institusjoner og virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.

  • DLE bistår også politiet ved brann- og ulykkesetterforskning. I tillegg tilbyr DLE informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker forårsaket av elektrisitet.