Kunde
Illustrasjonsfoto fra Lofoten

Større nettilknytning eller effektøkning

For større tilknytninger til næringsvirksomhet og kraftkrevende industri, innebærer prosessen flere trinn.

Forespørsel om nettkapasitet

Forespørsler om større nettilknytninger eller effektøkninger kan variere stort både i kompleksitet og omfang. Felles for forespørsler av denne størrelsen er at de ofte medfører at Elmea må gjøre endringer i både høy- og lavspentnettet. Derfor vil det ofte være behov for en veiledningsfase i forkant av selve bestillingen fra kunden.

Vi anbefaler derfor alle kunder som vurderer en nettilknytning eller effektøkning å melde relevant informasjon inn i Elmeas kundeportal så tidlig som mulig i prosjektet. 

Veiledningsfasen

I veiledningsfasen vil Elmea først vurdere om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig og om det er tilstrekkelig kapasitet i nettet. Dersom tilknytningen ikke vurderes som driftsmessig forsvarlig, og det må gjøres tiltak i nettet, kan Elmea utrede disse tiltakene etter ønske fra kunden. I veiledningsfasen vil Elmea også søke å avklare den overordnede tekniske løsningen for forespørselen.

Ved omfattende tiltak kan det være nødvendig å gjennomføre en konseptvalgutredning. I en slik analyse vurderes ulike systemløsninger eller konsept som kan møte det samlede behovet i området. Det kan være behovet til ulike kunder som har bedt om kapasitet i området, men også andre behov i kraftsystemet som for eksempel anleggenes tilstand med eventuelt vedlikeholdsbehov.

Søknad til Statnett

I alle saker med ønsket effekt over 1 MW, må tilknytningen også avklares med Statnett. Retningslinjer for dette er gitt på deres hjemmesider. Elmea ivaretar søknadsprosessen på vegne av kunden, og videreformidler besvarelsen fra Statnett når den foreligger.

Tilknytning med vilkår

En forutsetning for at en kunde kan tilknyttes eller øke sitt effektuttak er at tilknytningen vurderes å være driftsmessig forsvarlig. Hvis en forespørsel ikke er driftsmessig forsvarlig, og investeringskostnadene for å oppnå dette er uforholdsmessig store for Elmea og/eller kunden, kan Elmea vurdere å gi kunden tilbud om tilknytning med vilkår.

Tilknytning med vilkår er en privatrettslig avtale mellom Elmea og kunden om utkobling eller begrensing av kundens forbruk som alternativ til nettinvesteringer (se NEM-forskriften § 3-1 og 3-2.)

Uforpliktende kostnadsoverslag

Når Elmea har mottatt nødvendig informasjon om prosjektet fra kunden og det er en enighet om den overordnede tekniske løsningen, alternativt at konseptvalgutredningen er ferdigstilt, kan Elmea utarbeide et uforpliktende kostnadsoverslag

Det uforpliktende kostnadsoverslaget beregnes ut fra gjeldende priser og eventuelt andre kundebestillinger som foreligger Elmea på tidspunktet for utarbeidelse.

Vi beregner ett kostnadsoverslag vederlagsfritt per forespørsel. Hvis kunden ønsker utredning av alternative løsninger, må kunden inngå en avtale om prosjektering. Elmea vil da fakturere kunden de faktiske påløpte kostnader for alternative løsninger iht. gjeldene timepriser.

Krav om betaling for nettutredninger er hjemlet i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 16 samt § 17-5, og eventuell uenighet kan bringes inn for NVE.

Bestilling av prosjektering

Når en kunde som har mottatt et uforpliktende kostnadsoverslag ønsker å gå videre med sitt prosjekt kan dette gjøres på to måter:

  • For kunder og prosjekter med ett eller flere avklarte tilknytningspunkt og som har tilknyttet seg en godkjent elektroinstallatør, kan forespørselen bestilles ved at installatøren sender en forhåndsmelding i Elsmart per tilknytningspunkt.
  • Kunder og prosjekter som av ulike grunner ikke har tilknyttet seg en godkjent elektroinstallatør ennå kan bestille tilknytning ved å inngå en avtale om prosjektering.  

Prosjekteringsfasen

I prosjekteringsfasen vil Elmea detaljere og planlegge tilknytningen. For større og komplekse forespørsler vil dette være en koordinert prosjekteringsprosess mellom Elmeas prosjektleder og kunden.

Når prosjekteringen er ferdigstilt, mottar tiltakshaver «Avtale om anleggsbidrag». Avtalen regulerer partenes forpliktelser, kostnader og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før Elmea starter sitt utbyggingsprosjekt. 

Når avtalen er undertegnet kan byggingen normalt ta inntil 1 år, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om. Merk at Elmea først bestiller materiell når første avdrag av anleggsbidraget er betalt (byggefasen starter), og at bestillingstid på nettstasjon er minimum 16 uker.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.